Obchodné podmienky - Antikvariát Starý svet

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky
I.
Základné ustanovenia
 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len “obchodné podmienky”) sú platné pre:

  Milan Sklenárik – Starý svet

  IČO: 50 924 273
  DIČ: 1081511915
  so sídlom: Muráň 62, 04901
  zapísaným v OU-RS-OZP-2017/009114-2
  číslo živnostenského registra: 650-19013
  sídlo prevádzky internetového obchodu: Muráň 359, 04901

  Kontaktné údaje

  email: antikvariat@starysvet.sk,
  drevorezby@starysvet.sk
  telefón: 00421 911 575 218
  web: www.starysvet.sk (ďalej len “predávajúci”)
 2. Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti predávajúceho a fyzickej osoby, ktorá uzatvára kúpnu zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť ako spotrebiteľ, alebo v rámci svojej podnikateľskej činnosti (ďalej len: “kupujúci”) prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na webovej stránke dostupného na internetovej adrese www.starysvet.sk (ďalej len “internetový obchod”).
 3. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Osobitné dojednanie v kúpnej zmluve má prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok.
 4. Tieto obchodné podmienky a kúpna zmluva sa uzatvárajú v slovenskom jazyku.
 5. Tieto obchodné podmienky upravujú vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim ohľadom nákup tovaru – kníh, grafík a pohľadníc (ďalej len „knižný tovar“). Pre nákup tovaru – drevorezieb (ďalej len „drevorezby“ je nutná osobitná individuálne dohoda medzi predávajúcim a kupujúcim pomocou telefonického kontaktu a potvrdená písomne na emailovej adrese drevorezby@starysvet.sk
 6. Predmetom kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim je výlučne knižný tovar. Kupujúci nemôže kombinovať knižný tovar s drevorezbami v rámci jednej objednávky.

 

II.
Informácie o tovare a cenách
 1. Informácie o knižnom tovare, vrátane uvedenia ceny, jeho hlavných vlastností a stavu sú uvedené pri jednotlivom tovare v katalógu internetového obchodu. Ceny knižného tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty. Ceny sú uvedené v mene euro. Ceny knižného tovaru zostávajú v platnosti po dobu, po ktorú sú zobrazované v internetovom obchode. Toto ustanovenie nevylučuje dojednanie kúpnej zmluvy za individuálne dohodnutých podmienok.
 2. Ceny drevorezieb sú informatívneho charakteru a koncová cena sa môže líšiť v závislosti od špecifík objednávky. Koncová cena musí byť akceptovaná predávajúcim aj kupujúcim skôr ako príde k uzatvoreniu záväznej objednávky a potvrdená kupujúcim písomne formou elektronickej pošty (emailu) doručenej na adresu drevorezby@starysvet.sk.
 3. Všetka prezentácia knižného tovaru aj drevorezieb umiestnená v katalógu internetového obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadom tohoto tovaru.
 4. V internetovom obchode sú zverejnené informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru a cenou spojenou s dodaním tovaru v V. časti týchto obchodných podmienok “Platobné podmienky a dodanie tovaru”.
III.
Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy
 1. Kupujúci vykonáva objednávku tovaru týmito spôsobmi:
  • prostredníctvom svojho zákazníckeho účtu, ak vykonal predchádzajúcu registráciu v internetovom obchode,
  • vyplnením objednávkového formulára v internetovom obchode bez nutnosti registrácie – jednorázový nákup,
  • pri osobnej individuálnej dohode písomnou formou využitím elektronických adries antikvariat@starysvet.sk alebo drevorezby@starysvet.sk.
 2. Pri zadávaní objednávky si kupujúci vyberie knižný tovar, jeho množstvo, spôsob platby, adresu doručenia a adresu fakturácie, pričom adresy sa môžu líšiť.
 3. Pred odoslaním objednávky je kupujúcemu umožnené kontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „Záväzne objednať“. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim a kupujúcim považované za správne. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári a potvrdenie kupujúceho o tom, že sa oboznámil a súhlasí s týmito obchodnými podmienkami.
 4. Po obdržaní objednávky zašle predávajúci kupujúcemu potvrdenie o obdržaní objednávky na emailovú adresu, ktorú kupujúci pri objednaní zadal. Toto potvrdenie sa považuje za uzavretie zmluvy. Obsahom potvrdenia je súhrn informácií o objednanom knižnom tovare, zvolený spôsob ich doručenia a finálna cena.
 5. V prípade, že niektorú z požiadaviek uvedených v objednávke nemôže predávajúci splniť, zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu pozmenenú ponuku do 2 pracovných dní od prvotnej objednávky. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá potvrdením kupujúceho o prijatí tejto ponuky predávajúcemu na jeho emailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach.
 6. Všetky objednávky prijaté predávajúcim sú záväzné. Kupujúci môže zrušiť objednávku telefonicky na telefónnom čísle predávajúceho alebo elektronickou správou na email predávajúceho – obe uvedené v týchto obchodných podmienkach – avšak najneskôr ku koncu kalendárneho dňa, v ktorom bola objednávka cez formulár na stránke internetového obchodu vytvorená.
 7. Technicky môže nastať v priebehu vytvárania objednávky kupujúcim v internetovom obchode situácia, keď identický knižný tovar bol s malým časovým predstihom už objednaný iným zákazníkom. V takomto prípade bude kupujúci informovaný emailom o nedostupnosti objednaného tovaru. Právo na nákup tovaru má ten kupujúci, ktorého objednávku systém zaregistroval skôr.
IV.
Zákaznícky účet
 1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej v internetovom obchode v sekcii „môj účet/registrácia“môže kupujúci pristupovať do svojho zákazníckeho účtu. Zo svojho zákazníckeho účtu môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru. Kupujúci môže objednávať tovar tiež bez registrácie.
 2. Pri registrácii do zákazníckeho účtu a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v zákazníckom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.
 3. Prístup k zákazníckemu účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií nevyhnutných k prístupu do jeho zákazníckeho účtu. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné zneužitie zákazníckeho účtu tretími osobami.
 4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie zákazníckeho účtu tretím osobám.
 5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie nevyužíva, či v prípade, kedy kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy a týchto obchodných podmienok.
 6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, prípadne nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.
 7. Kupujúcemu je umožnené kedykoľvek zrušiť svoj účet bez udania dôvodu – na zrušenie účtu je potrebné zaslať email s touto požiadavkou na adresu antikvariát@starysvet.sk. Predávajúci zruší účet registrovanému zákazníkovi (ak o to písomne požiadal) bez zbytočných odkladov.
V.
Platobné podmienky a dodanie tovaru
 1. Cenu tovaru – kníh a náklady spojené s dodaním tovaru – kníh podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci zaplatiť nasledujúcimi spôsobmi:
  – pokiaľ kupujúci žiada dodať tovar na adresu v Slovenskej republike:

  • bezhotovostne prevodom na bankový účet predávajúceho (IBAN: SK09 0900 0000 0051 3038 8720) vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., ako variabilný symbol uveďte číslo Vašej objednávky,
  • dobierkou v hotovosti pri prevzatí tovaru.

  – pokiaľ kupujúci žiada dodať tovar na adresu v Českej republike:

  • bezhotovostne prevodom na bankový účet predávajúceho určeného pre prevody CZK v rámci ČR: 2101695920 / 2010 vedený vo Fio banke, a.s., ako variabilný symbol uveďte číslo Vašej objednávky, platba sa zrealizuje v mene CZK.
 2. Cena poštovného v rámci Slovenskej republiky v prípade platby prevodom/vkladom na účet je 3,20 euro. Cena poštovného v rámci Slovenskej republiky v prípade platby na dobierku je 4,10 euro. Uvedené ceny platia pre knižný tovar.
 3. Cena poštovného do zahraničia (vrátane Českej republiky) bude vypočítaná podľa špecifikácii konkrétnej objednávky (množstvo, hmotnosť, rozmery, atď.), miesta a času dodania, spôsobu platby a zvoleného spôsobu doručenia (Slovenská pošta, kuriérska spoločnosť, osobné doručenie, atď). Táto cena musí byť komunikovaná predávajúcim kupujúcemu pred uzavretím kúpnej zmluvy a pred odoslaním objednaného tovaru. Kupujúci musí s dohodnutou cenou za dodávku do zahraničia písomne súhlasiť na adrese antikvariat@starysvet.sk.
 4. V prípade objednávok do zahraničia akceptujeme len platbu prevodom vopred na účet. Toto ustanovenie platí pre knižný tovar aj drevorezby, pokiaľ sa písomne nedohodne kupujúci s predávajúcim výslovne inak.
 5. Cena knižného tovaru na stránke starysvet.sk je uvedená v eurách. Pri platbe prevodom na český účet predávajúceho bude cena prepočítaná do meny CZK na základne aktuálneho konverzného kurzu ku dňu vytvorenia objednávky. Za aktuálny konverzný (výmenný) kurz sa považuje kurz stanovený Národnou Bankou Slovenska prostredníctvom jej portálu ku dňu vytvorenia objednávky.
 6. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu náklady spojené s dodaním tovaru v zmluvnej výške. Ak nie je ďalej uvedené výslovne inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklad spojený s dodaním tovaru.
 7. V prípade platby v hotovosti je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 10 kalendárnych dní od uzavretia kúpnej zmluvy.
 8. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej sumy na bankový účet predávajúceho.
 9. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho vopred žiadnu zálohu či inú obdobnú platbu pri nákupe knižného tovaru. Úhrada kúpnej ceny pred odoslaním tovaru nie je zálohou.
 10. Predávajúci môže požadovať od kupujúceho zálohu pri objednávke drevorezieb. S prihliadnutím na špecifiká objednávky môže predávajúci kupujúceho vyzvať k zaplateniu zálohy za vyhotovenie diela. Kupujúci musí byť oboznámený s podmienkami dodania drevorezieb a musí s nimi súhlasiť písomne formou odoslaného emailu na adresu drevorezby@starysvet.sk.
 11. Knižný tovar je kupujúcemu dodaný na adresu uvedenú kupujúcim v objednávkovom formulári v sekcii „dodacia adresa“.
  Voľba spôsobu dodania sa vykonáva v priebehu objednávania tovaru.
 12. Spôsob dodania drevorezieb je otázkou individuálnej dohody medzi predávajúcim a kupujúcim.
 13. Náklady na dodanie knižného tovaru v závislosti na spôsobe odoslania a prevzatia tovaru sú uvedené v objednávke kupujúceho a v potvrdení objednávky predávajúcim. V prípade, že je spôsob dopravy individuálne dohodnutý na základe zvláštneho požiadavku kupujúceho, mimo ponúkaných možností internetového obchodu, znáša kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.
 14. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať knižný tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať knižný tovar pri dodaní. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné knižný tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný zaplatiť náklady spojené s opakovaným doručovaním knižného tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.
 15. Pri prevzatí knižného tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek vád toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia zjavného porušenia obalu zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.
 16. Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad – faktúru na objednaný knižný tovar. Daňový doklad je priložený k dodávanému knižnému tovaru.
 17. Na objednaný tovar – drevorezby vystavuje faktúru kupujúcemu buď internetový obchod alebo priamo umelecký rezbár Ján Kuchár – Liporez, Brodno 45 a to v závislosti od individuálnej dohody.
 18. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny za tovar, vrátane nákladov na dodanie, najskôr však prevzatím tovaru. Zodpovednosť za náhodnú stratu, poškodenie či zničenie tovaru prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru.
VI.
Odstúpenie od zmluvy
 1. Kupujúci, ktorý uzavrel kúpnu zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť ako spotrebiteľ, má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť aj bez uvedenia dôvodu.
 2. Lehota pre odstúpenie od zmluvy predstavuje 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.
 3. V súlade s ust. § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. zákazník (kupujúci) nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj kníh, ďalej nemôže okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy:
  • o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho,
  • o dodávke zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovo-obrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru, ak sú predávané v ochrannom obale a kupujúci tento obal rozbalil (pod ochranným obalom sa rozumie obal, do ktorého je objednávka zabalená a v ktorom je následne odoslaná),
  • o dodávke novín, periodík alebo časopisov s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaji kníh nedodávaných v ochrannom obale,
  • v ďalších prípadoch uvedených v § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov.
 4. Pre dodržanie lehoty pre odstúpenie od zmluvy musí kupujúci odoslať prehlásenie o odstúpení v lehote pre odstúpenie od zmluvy.
 5. Prehlásenie o odstúpení od kúpnej zmluvy zašle kupujúci na emailovú alebo doručovaciu adresu predávajúceho uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci potvrdí kupujúcemu bezodkladne prijatie formulára.
 6. Kupujúci, ktorý odstúpil od zmluvy, je povinný vrátiť predávajúcemu tovar do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Kupujúci znáša náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to i v tom prípade, ak tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovnou cestou.
 7. Ak odstúpi kupujúci od zmluvy, vráti mu predávajúci bezodkladne, najneskôr však do 14 dní od odstúpenie od zmluvy, všetky peňažné prostriedky (po odpočítaní pôvodných nákladov na dodanie), ktoré od neho prijal, a to rovnakým spôsobom. Predávajúci vráti kupujúcemu prijaté peňažné prostriedky iným spôsobom len vtedy, ak s tým kupujúci súhlasí a ak tým predávajúcemu nevzniknú ďalšie náklady.
 8. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nie je predávajúci povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar odovzdá.
 9. Tovar musí vrátiť kupujúci predávajúcemu nepoškodený, neopotrebovaný a neznečistený a v pôvodnom obale. Nárok na náhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.
 10. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo keď výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru prerušil výrobu alebo dovoz tovaru. Predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho prostredníctvom emailovej adresy uvedenej v objednávke a vráti v lehote 14 dní od oznámení o odstúpenie od kúpnej zmluvy všetky peňažné prostriedky, ktoré od neho na základe zmluvy prijal, a to rovnakým spôsobom, poprípade spôsobom určeným kupujúcim.
VII.
Práva z vadného plnenia
 1. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v dobe, kedy kupujúci tovar prevzal:
  • má tovar také vlastnosti, ktoré predávajúci popísal na stránke alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru – antikvárne knihy,
  • má tovar vlastnosti, ktoré si strany dojednali, a ak chýba dojednanie má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru – drevorezby,
  • sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar tohoto druhu obvykle používa,
  • tovar zodpovedá akosti alebo prevedeniu dohodnutej vzorky alebo predlohy, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,
  • je tovar v zodpovedajúcom množstve a úprave,
  • tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.
 2. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy ak má tovar vadu, ktorá nebola uvedená v jeho popise (položka „stav“), ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady.
 3. Za vadu sa pri antikvárnych knihách nepovažuje:
  • bežné opotrebovanie používaním,
  • pečiatky, vpisy, ex libris, poznámky atď. predchádzajúceho majiteľa,
  • poškodenia nemajúce vplyv na funkciu knižného tovaru,
  • všetky poškodenia uvedené v popise ku knihám – položka „stav“.
 4. Za vadu sa pri antikvárnych knihách považuje:
  • technické nedostatky od výrobcu ako sú napr. chýbajúce stránky, duplicitný text a pod.
 5. Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť spotrebiteľa o jeho právach vyplývajúcich z vadného plnenia. Na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z práv vyplývajúcich mu z vadného plnenia si uplatňuje, je Predávajúci alebo ním poverený pracovník alebo určená osoba povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do troch pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamách, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vrátane odstránenia vady musí vybaviť ihneď, pričom v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie vrátane odstránenia vady však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Márne uplynutie tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a kupujúci má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje moment, kedy dôjde prejav vôle kupujúceho (uplatnenie práva z vadného plnenia) predávajúcemu.
 6. Predávajúci písomne informuje kupujúceho o výsledku reklamácie, a to najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 7. Právo z vadného plnenia kupujúcemu nepatrí, ak kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo ak kupujúci vadu sám spôsobil.
 8. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z vadného plnenia sa riadia § 499 až 510, § 596 až 600 a § 619 až 627 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov  a zákonom č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.
VIII.
Doručovanie
 1. Zmluvné strany si môžu všetku písomnú korešpondenciu vzájomne doručovať prostredníctvom elektronickej pošty.
 2. Kupujúci doručuje predávajúcemu korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci doručuje kupujúcemu korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v jeho zákazníckom účte alebo v objednávke.
IX.
Mimosúdne riešenie sporov
 1. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho (mimosúdneho) riešenia sporu u subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť podľa predchádzajúcej vety odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Týmto nie je dotknutá možnosť spotrebiteľa obrátiť sa na súd.
 2. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporou z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom: Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1, IČO: 17 331 927, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát, Odbor medzinárodných vzťahov a alternatívneho riešenia sporov, Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1, alebo elektronicky na ars@soi.sk alebo adr.@soi.sk. Internetová adresa: https://www.soi.sk/. Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúcu sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.
 3. Európske spotrebiteľské centrum Slovenská republika, so sídlom Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislave, internetová adresa: http://esc-sr.sk/ je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 z 21.  mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).
 4. Predávajúci je oprávnený k predaji tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný Okresný úrad odbor živnostenského podnikania. Slovenská  obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.
X.
Záverečné ustanovenia
 1. Všetky dojednania medzi predávajúcim a kupujúcim sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, strany sa dohodli, že vzťah sa riadi právom Slovenskej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce z všeobecne záväzných právnych predpisov.
 2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovení zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.
 3. Všetky práva k webovým stránkam predávajúceho, najmä autorské práva k obsahu, vrátane rozvrhnutia stránky, fotiek, filmov, grafiky, ochranných známok, loga a ďalšieho obsahu a prvkov, prináleží predávajúcemu. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webové stránky alebo ich časť bez súhlasu predávajúceho.
 4. Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahu tretích osôb do internetového obchodu alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Kupujúci nesmie pri využívaní internetového obchodu používať postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užívať programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace internetový obchod a užívať internetový obchod alebo jeho časti či softwarové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením či účelom.
 5. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je verejne prístupná.
 6. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

 

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 10. 11. 2019.

Podmienky ochrany osobných údajov
I.
Základné ustanovenia
 1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len “Zákon”) je Milan Sklenárik – Starý svet, IČO 50 924 273, DIČ: 1081511915 so sídlom Muráň 62, 04901 zapísaný v OU-RS-OZP-2017/009114-2, číslo živnostenského registra 650-19013 (ďalej len: “prevádzkovateľ”).
 2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú:
  sídlo internetového obchodu: Muráň 359, 04901
  telefón: 00421 911 575 218
  email: antikvariat@starysvet.sk, drevorezby@starysvet.sk
 3. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.
 4. Prevádzkovateľ nevymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.
II.
Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov
 1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky.
 2. Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy.
III.
Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov
 1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je
  • plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona,
  • oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona,
  • Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.
 2. Účelom spracovania osobných údajov je
  • vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť,
  • zasielanie obchodných oznamov a výkon ďalších marketingových aktivít.
IV.
Doba uchovávania osobných údajov
 1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje
  • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu),
  • po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.
 2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.
V.
Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)
 1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby
  • podieľajúce sa na dodávaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy,
  • zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,
  • zaisťujúce marketingové a účtovnícke služby.
VI.
Vaše práva
 1. Za podmienok stanovených v Zákone máte
  • právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona,
  • právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona,
  • právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona,
  • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona,
  • právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona.
 2. Ďalej máte právo podať sťažnosť u Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.
VII.
Podmienky zabezpečenia osobných údajov
 1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
 2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe.
 3. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

 

VIII.
Záverečné ustanovenia
 1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 2. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytli.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 03. 04. 2022.

Webovú stránku vytvoril mayo